صبحانه در آموزشگاه به همت مینا نیک طبع

Category: 

Image: 

جای همگی خالی صبحانه بسیار عالی با نان داغ بربری در پنجشنبه 9 بهمن ماه 93 درست قبل از ورکشاپ
مینا جان ممنون

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Contact Us  

Address: Sepanta building, khaghani 28, Isfahan, Iran.

zip code: 8175847711

Tel: +(98) 031 362 64 387 , +(98) 031 362 81 884

Fax: +(98) 031 362 47 789

Email: info@mohazabnia.com

Website: http://mohazabnia.com, http://shoorparvaz.com