شرایط و نحوه برگزاری کلاسها

 هنرجویان در بدو ورود به آموزشگاه الزاما باید یک تست طراحی جهت سنجش هماهنگی دست و چشم بدهند.

Conditions of Class

Iran - Isfahan-Khaghani street 28-Front of
mosa ebn jafar Mosque-sepanta Building -2st floor - Number4
Tel Number: +9831 - 36264387 +9831 - 36281884
Fax Number: +9831 - 36247789
Postal code: 8175847711

Pages

Contact Us  

Address: Sepanta building, khaghani 28, Isfahan, Iran.

zip code: 8175847711

Tel: +(98) 031 362 64 387 , +(98) 031 362 81 884

Fax: +(98) 031 362 47 789

Email: info@mohazabnia.com

Website: http://mohazabnia.com, http://shoorparvaz.com